STOWARZYSZENIE WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI „OTWARTE DRZWI”

Załącznik nr 4
do Protokołu z XIII Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia
z dnia 17.06.2019r.

SPRAWOZDANIE
merytoryczno-finansowe z działalności Zarządu
Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” za 2018 rok


Pełna nazwa: Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi”.
Data rejestracji: 23.01.2007 r.
Data uzyskania statusu OPP: 28.03.2008 r.
Siedziba: ul. Astronautów 17, 93 – 533 Łódź
tel. /fax. (42) 684 22 51
www.otwartedrzwi.eu
e-mail: otwarte-drzwi@home.pl
Numer konta bankowego: Bank Polska Kasa Opieki S.A. II Oddział w Łodzi 03 1240 3028 1111 0010 1345 1818
NIP: 729 – 261- 85- 48
REGON: 100330757
 KRS: 0000272264
Skład Zarządu:
Prezes Stowarzyszenia: Dorota Nizioł
Wiceprezes: Anna Piecusiak
Sekretarz: Małgorzata Cuper- Konwerska
Skarbnik: Renata Czekalska
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Barbara Lauba
Wiceprzewodniczący: Ewelina Jatczak
Członek: Monika Matyjaszczyk
Liczba członków zwyczajnych: 80 osób
Liczba pracowników: 1 osoba (księgowa zatrudniona na umowę – zlecenie)
Liczba wolontariuszy: 0

OPIS DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

A/ CZĘŚĆ MERYTORYCZNA
Cele Stowarzyszenia i sposoby działania:

Stowarzyszenie jest organizacją o charakterze wychowawczym i społeczno-edukacyjnym, którego celem jest prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej, społeczno-kulturalnej
i charytatywno-opiekuńczej na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:

 1. działań na rzecz rozwoju oraz promocji nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 2. działalności związanej z upowszechnianiem kultury i sztuki oraz ochroną dóbr kultury i tradycji;
 3. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin;
 4. działalności charytatywnej;
 5. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 6. ochrony i promocji zdrowia;
 7. poznawania przyrody i zagadnień ekologicznych, propagowania postaw proekologicznych w środowisku oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 8. upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 9. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 10. promocji i organizacji wolontariatu;
 11. wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
 12. działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
 13. współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami wspierającymi ich rozwój, a także organami administracji państwowej i samorządowej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego.

działalność odpłatna Stowarzyszenia to:

 1. zakładanie oraz wspieranie działalności placówek oświatowo-wychowawczych;
 2. organizacja wielorakich form letniego i zimowego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych, jak półkolonie w mieście (letnie i zimowe), wyjazdy na wycieczki, „zielone szkoły”, zimowiska;
 3. redagowanie i wydawanie gazetki mającej na celu propagowanie treści związanych z edukacją dzieci i dorosłych;
 4. organizowanie szkoleń i konferencji z dziedziny: oświaty, wychowania, edukacji, alternatywnych form pracy z dziećmi, pedagogizacji rodziców, przygotowania nauczycieli do zawodu;
 5. prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa poprzez organizację warsztatów edukacyjnych, szkoleń zawodowych, prezentacje działalności dydaktycznej placówek oświatowych;

działalność nieodpłatna Stowarzyszenia to:

 1. pozyskiwanie funduszy na zakup pomocy i sprzętu dydaktyczno-naukowego, wyposażenie, modernizację i prawidłowe funkcjonowanie tychże placówek;
 2. utrzymywanie kontaktów z podobnymi środowiskami w kraju i zagranicą; współdziałanie z instytucjami, których celem jest praca na rzecz oświaty i wychowania dzieci, młodzieży, dorosłych – takich jak: stowarzyszenia, fundacje, przedszkola, szkoły, ośrodki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci;
 3. organizowanie wspólnoty wychowanków, ich rodzin i wychowawców poprzez przygotowywanie i przeprowadzanie spotkań z okazji uroczystości okolicznościowych
  i rodzinnych – takich jak: pikniki, spotkania integracyjne, imprezy z okazji dnia dziecka, mamy i taty, babci i dziadka, Mikołaja, karnawału, święta wiosny, itp.
 4. współdziałanie z instytucjami państwowymi, społecznymi oraz samorządowymi, kierowanie do nich postulatów – współpraca w dziedzinie opieki i edukacji z przedszkolami, szkołami, poradniami, firmami edukacyjnymi, radą osiedla, stowarzyszeniami, ośrodkami doskonalenia nauczycieli, serwisem internetowym http://ngo.pl;
 5. zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym poprzez uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Łódzkich oraz poprzez prowadzenie szkoleń
  z zakresu pedagogiki, ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki montessoriańskiej;
 6. wieloraką pomoc dla dzieci, młodzieży, rodzin i osób szczególnie potrzebujących oraz wyrównywanie szans tychże osób poprzez zapewnienie posiłków w formie obiadów dzieciom uczęszczającym do szkoły podstawowej, bezpłatne szkolenia dla rodziców, nauczycieli, studentów;
 7. pozyskiwanie funduszy na doskonalenie zawodowe dorosłych poprzez organizowanie wystaw wytworów plastycznych członków Stowarzyszenia, kiermasz kartek i ozdób świątecznych, loterie fantowe;
 8. organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych oraz kulturalnych, takich jak: spotkania wigilijne rodzin, pikniki rodzinne, wernisaże twórczości artystycznej, prezentacje dorobku zawodowego nauczycieli;
 9. wspomaganie działalności badawczej i naukowej.Opis działalności Stowarzyszenia za rok 2018

W ramach swych założeń statutowych Stowarzyszenie podjęło działania w następujących obszarach:

a) Współpraca z instytucjami i organizacjami:

Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” współpracowało z następującymi instytucjami oraz organizacjami:

 • Przedszkolami Miejskimi w Łodzi – nr 106, 192, 200, 34, 101, 23, 2, 16, 57, 71, 72, 98, 102, 131, 133, 151, 153, 154, 155, 165, 117, 35, 75, 159, 7, 4, 119, 81, 77, 7, 126, 74 oraz Publicznym Przedszkolem w Poddębicach, Przedszkolem Uniwersytetu Łódzkiego, Przedszkolem Samorządowym nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim, Przedszkolem Sióstr Honoratek w Łodzi, Przedszkolem Sióstr Bernardynek w Łodzi, Mateuszem Kalamat;
 • Katedrą Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ;
 • Firmą internetową www.home.pl;
 • Portalem internetowym organizacji pozarządowych www.ngo.pl;
 • Stowarzyszeniem Klon/Jawor w Warszawie;
 • Centrum Wspierania Edukacji i Rozwoju „Arkana”;
 • Artystami scen łódzkich: Agencja artystyczna GANESH;
 • Towarzystwem „Nasz Dom”;
 • Ogólnokształcącą Szkołą Muzyczną I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi;
 • Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi;
 • Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego;
 • Radą Osiedla „Piastów – Kurak”;
 • Apteką „Pod Lipą” w Drewnicy (województwo pomorskie);
 • Instytutem Spraw Obywatelskich w Łodzi;
 • OPUS – Centrum Promocji Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich w Łodzi;
 • ORE w Warszawie;
 • Fundacją Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” w Warszawie;
 • Muzeum Włókiennictwa w Łodzi;
 • Muzeum Sztuki w Łodzi;
 • Ogrodem Botanicznym w Łodzi;
 • Wioską Indiańską „TATANKA” w Solcy Małej k/Ozorkowa;
 • Fundacją „Pomagam”;
 • Parafią Matki Bożej Anielskiej w Łodzi;
 • Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Stemplewie;
 • Schroniskiem dla Zwierząt przy ul. Marmurowej w Łodzi;
 • Agencją Artystyczno – Edukacyjną „Crescendo”;
 • Fundacja „dziewczynka z zapałkami”.

b) Działania na rzecz dzieci:

W ramach działań na rzecz dzieci, mając na celu integrację grupy dzieci, rodziców, poznanie z innymi kulturami, poznanie okolic Łodzi zorganizowano:

 • uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka (23 i 25.01.), uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty (22 i 24.05), uroczystości z okazji Bożego Narodzenia (19 i 20.12) – promujące wartości rodzinne;
 • spotkanie z Mikołajem – w programie znalazły się niespodzianki dla każdego dziecka, tańce piosenki, wysłuchanie opowieści Mikołaja, wspólne fotografie (06.12);
 • bal karnawałowy dla dzieci z Przedszkola nr 106 w Łodzi (13.02), w programie znalazły się tańce, konkursy, niespodzianki;
 • imprezę plenerową dla dzieci z okazji Dnia Dziecka – „Piknik Rodzinny” (08.06), który odbył się w ogrodzie Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi. W programie zaoferowano zabawy, tańce integracyjne, konkursy dla dzieci oraz rodziców, loterię fantową, wspólne grillowanie, przedstawienie teatralne dla dzieci przygotowane przez rodziców oraz członków Stowarzyszenia pt. „W krainie bajek”;
 • spotkania integracyjne dla rodziców i dzieci z Przedszkola nr 106 w Łodzi, podczas których rodzice mieli okazję poznać się wzajemnie, bawić wspólnie z dziećmi oraz poznać formy pracy proponowane dzieciom w Przedszkolu (16-23.11.);
 • spotkanie z przedstawicielami Straży Miejskiej, Policji i Straży Pożarnej w ramach promowania bezpieczeństwa wśród dzieci;
 • spotkanie z przedstawicielami prowadzącymi akcję „Dzikość serca” na rzecz zwierząt.

c) Działania na rzecz rozwoju i promocji edukacji, oświaty i wychowania:

W ramach powyższego założenia Stowarzyszenie podjęło się organizacji działań mających na celu propagowanie pedagogiki Marii Montessori:

 • organizowano hospitację zajęć wychowawczo-dydaktycznych w oparciu o pedagogikę M. Montessori w Przedszkolu Miejskim nr 106 w Łodzi dla studentów oraz nauczycieli, umożliwiano studentom przeprowadzenie badań na terenie Przedszkola nr 106 niezbędnych do napisania prac licencjackich i magisterskich (studenci – Uniwersytetu Łódzkiego, Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, Wyższej szkoły Biznesu i Nauk o zdrowiu);
 • włączono się w akcję zbierania nakrętek dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stemplewie;
 • zorganizowano zbiórkę dla schroniska dla zwierząt przy ul. Marmurowej w Łodzi oraz dla zwierząt bezdomnych, zorganizowano spotkanie z pracownikami schroniska i ich podopiecznymi;
 • zorganizowano zbiórkę artykułów plastycznych i szkolnych na rzecz dzieci ze świetlicy środowiskowej przy Parafii Matki Bożej Anielskiej w Łodzi;
 • zorganizowano akcję zbierania pluszaków na rzecz Fundacji „Dziewczynka z zapałkami”;
 • zorganizowanie kiermaszu ozdób świątecznych na rzecz dzieci z Jemenu za pośrednictwem Polskiej Akcji Humanitarnej (12.12.);
 • umożliwiono studentom Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ oraz innych uczelni odbycie praktyk pedagogicznych na terenie Przedszkola nr 106 w Łodzi (studenci – Uniwersytetu Łódzkiego, WSBiNoZ, AHE w Łodzi).

d) Działania na rzecz promowania kultury i sztuki:

W ramach tego założenia, Stowarzyszenie mając na celu propagowanie głównie sztuki dziecka, zorganizowało:

 • wyjazd do Teatru Pinokio w Łodzi dla dzieci z PM 106 na spektakl: „Trzy świnki” (14.03.);
 • wyjazd dla dzieci z PM 106 do Pałacu Herbsta na warsztaty plastyczne (24.04.);
 • lekcję biblioteczną dla dzieci z PM 106 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Władysława Reymonta;
 • wyjście do Muzeum Włókiennictwa- oglądanie ekspozycji i maszyn tkackich (14.11.);
 • zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej w MPO w Łodzi. (15.05.);
 • warsztaty teatralne prowadzone przez animatora – w programie zawarto zabawy o charakterze dramy, naukę manipulowania kukiełkami, pacynkami, odgrywanie krótkich scenek w oparciu o znane i lubiane przez dzieci bajki;
 • cykliczne koncerty muzyków z Agencji Artystyczno – Edukacyjnej „Crescendo” (raz w miesiącu);
 • cykliczne przedstawienia teatralne i spotkania baletowe dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 106 (raz w miesiącu);
 • Dni Azjatyckie – promujące kulturę, sztukę i tradycje krajów azjatyckich (19-21.02.);
 • zorganizowano dla dzieci cykliczne spotkania baletowe;
 • zorganizowanie tygodnia patriotycznego w związku z obchodami 100. rocznicy odzyskania Niepodległości – spotkanie z żołnierzem, zapalenie znicza przy Grobie Nieznanego Żołnierza, przybliżanie treści związanych z tematyka patriotyczną (12-16.11.);
 • zorganizowanie całodziennej wycieczki dla dzieci do Konarzewa – gospodarstwo agroturystyczne (12.04.).

e) Działania na rzecz pedagogizacji rodziców oraz promowania działalności Stowarzyszenia wśród rodzin dzieci:

Mając na uwadze wyżej wymienione założenia w minionym roku, dzięki staraniom Stowarzyszenia wspólnie z Przedszkolem Miejskim nr 106 w Łodzi:

 • wydano kolejne numery gazetki zatytułowanej „Nasze Przedszkole”, w których zaprezentowano treści oświatowo-wychowawcze;
 • zorganizowano comiesięczne konsultacje psychologiczne dla rodziców chętnych;
 • zorganizowano warsztaty edukacyjne pt.: „Jak wyznaczać dzieciom granice. Spotkania poprowadziła psycholog- Anna Klincewicz- Lebioda;
 • przygotowano spotkania z pedagogiem (p. Dorota Piątkowska) dla rodziców dzieci przygotowujących się do rozpoczęcia edukacji szkolnej (4 x w roku);
 • warsztaty logopedyczne „Wspomaganie rozwoju mowy u dzieci młodszych” prowadzone przez logopedę- Monikę Matyjaszczyk.

f) Działania na rzecz integracji środowiska pedagogicznego i rodzinnego dzieci:

W celu zintegrowania oraz inicjowania różnorodnych form współpracy z wychowankami oraz ich rodzinami Stowarzyszenie podjęło następujące inicjatywy:

 • wspólnie z dziećmi i pracownikami z Przedszkola nr 106 w Łodzi zorganizowano uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka;
 • zorganizowano spotkania z okazji zakończenia roku szkolnego 2017/18 dla rodziców i dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi wspólnie z nauczycielami oraz Członkami Stowarzyszenia. W programie znalazł się program artystyczny w wykonaniu dzieci, prezentacja wykonanych przez dzieci wyrobów plastycznych z okazji Dnia Mamy i Taty, wspólny poczęstunek;
 • zorganizowano „Piknik Rodzinny”, który odbył się w ogrodzie Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi. W programie znalazły się zabawy, tańce integracyjne, konkursy dla dzieci oraz rodziców, loteria fantowa, wspólne grillowanie, przedstawienie przygotowane przez rodziców i członków Stowarzyszenia;
 • przygotowano i poprowadzono spotkania integracyjne z rodzicami i dziećmi z Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi;
 • przygotowano spotkania wigilijne dla rodziców i dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi wspólnie z nauczycielami oraz Członkami Stowarzyszenia. W programie uroczystości zawarto Jasełka w wykonaniu dzieci, dzielenie się opłatkiem, życzenia i wspólny.

g) Pozyskiwanie funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia:

Planując działania na cały rok, Stowarzyszenie założyło pozyskiwanie funduszy na zakup pomocy i sprzętu dydaktyczno-naukowego oraz wyposażenie, modernizację i działania wokół prawidłowego funkcjonowania placówek, z którymi współpracuje. W ramach tych założeń:

 • podjęto współpracę z organizacjami i instytucjami wspierającymi działania Stowarzyszenia;
 • zorganizowano cykliczną zbiórkę makulatury (ostatni tydzień każdego miesiąca);
 • organizowano kiermasze i loterie fantową;
 • rozpropagowano możliwość ofiarowania 1% podatku na potrzeby statutowe Stowarzyszenia.

h) Pomoc dla dzieci, młodzieży, rodzin i osób szczególnie potrzebujących oraz wspieranie działalności placówek oświatowo-wychowawczych:

Celem działalności Stowarzyszenia jest wspieranie placówek oświatowych i innych w codziennej działalności. W ramach tego założenia:

 • zakupiono i przekazano na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi montessoriański materiał rozwojowy,
 • zakupiono i przekazano na potrzeby innych przedszkoli miejskich w Łodzi – nr 106, 192, 200, 34, 101, 23, 2, 16, 57, 71, 72, 98, 102, 131, 133, 151, 153, 154, 155, 165, 117, 35, 75, 159, 7, 4, 119, 81, 77 oraz Publicznemu Przedszkolu w Poddębicach, Przedszkolu Uniwersytetu Łódzkiego, Przedszkolu Samorządowemu nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim, Przedszkolu Sióstr Honoratek w Łodzi środki dydaktyczne i sprzęt podnoszący jakość edukacji w placówkach;
 • współfinansowano wycieczki dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi do instytucji kultury, pokryto część kosztów związanych z przygotowaniem paczek dla dzieci z Przedszkola nr 106 z okazji Mikołajek;
 • sfinansowano cykliczne warsztaty teatralne im koncerty muzyczne dla dzieci z Przedszkola nr 106;
 • dofinansowano zajęcia terapii logopedycznej i pedagogicznej dla dzieci z rodzin o niższym statusie finansowym z Przedszkola nr 106 w Łodzi;
 • dofinansowano prezenty z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi.Opis działalności Zarządu:

Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
 3. podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,
 4. uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
 5. składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
 6. nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 25 ust. 6,
 7. przyjmowanie członków oraz prowadzenie rejestru członków,
 8. uchwalanie regulaminu Biura.

W roku 2018 odbyło się:

Jedno XII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (25.06.2018 r.), na którym podjęto następujące uchwały:

 • Uchwała nr 1/2018 z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad.
 • Uchwała nr 2/2018 z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” w sprawie przyjęcia Sprawozdania merytoryczno-finansowego Zarządu za rok 2017.
 • Uchwała nr 3/2018 z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” w sprawie przeznaczenia dochodu osiągniętego za 2017r.;
 • Uchwała nr 4/2018 z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Zarządu za czas minionej kadencji 2013-2017.
 • Uchwała nr 5/2018 z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2017 i udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi;
 • Uchwała nr 6/2018 z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” w sprawie sposobu głosowania przy wyborze władz Stowarzyszenia;
 • Uchwała nr 7/2018 z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Stowarzyszenia;
 • Uchwała nr 8/2018 z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” w sprawie wyboru pozostałych Członków Zarządu Stowarzyszenia;
 • Uchwała nr 9/2018 z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” w sprawie wyboru Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia;
 • Uchwała nr 10/2018 z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” w sprawie wyboru Sekretarza Zarządu Stowarzyszenia;
 • Uchwała nr 11/2018 z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” w sprawie wyboru Skarbnika Zarządu Stowarzyszenia;
 • Uchwała nr12/2018 z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;
 • Uchwała nr 13/2018 z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” w sprawie zatwierdzenia Programu działania Stowarzyszenia na rok 2018/2019;
 • Uchwała nr 14/2018 z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” w sprawie publikacji dokumentacji z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

10 posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia podczas których wprowadzono 7 uchwał:

 • Uchwała nr 1/2018 z dnia 03.01.2018 r. Zarządu Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na kolejny rok.
 • Uchwała nr 2/2018 z dnia 27.02.2018 r. Zarządu Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” w sprawie przeznaczenia dochodu osiągniętego za rok 2017.
 • Uchwała nr 3/2018 z dnia 27.02.2018 r. Zarządu Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi w sprawie zatrudnienia na umowę – zlecenie księgowej.
 • Uchwała nr 4/2018 z dnia 20.03.2018 r tynia 05. stycznia 2009 r. auto. Zarządu Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego za rok 2017.
 • Uchwała nr 5/2018 z dnia 27.04.2018 r. Zarządu Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” w sprawie zwołania XII Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 • Uchwała nr 6/2018 z dnia 04.09.2018r. Zarządu Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” w sprawie finansowania zajęć terapii logopedycznej i pedagogicznej dla wytypowanych dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi oraz koncertów muzycznych, warsztatów teatralnych.
 • Uchwała nr 7/2018 z dnia 03.10.2018r. Zarządu Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” w sprawie przyjęcia nowych członków.

Liczba członków zwyczajnych z końcem grudnia 2018 r. wynosiła 80 osób. Komunikacja z członkami Stowarzyszenia oraz z innymi partnerami odbywała się głównie za pośrednictwem strony internetowej http://otwartedrzwi.eu. Podtrzymywano również współpracę z serwisem http://ngo.pl gdzie dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Klon/Jawor powiadamiano o podejmowanych akcjach i działaniach organizacji: warsztatach, kursach, spotkaniach, imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju „Otwarte Drzwi”.

Przed nami kolejny działalności Stowarzyszenia. Liczymy, że będzie to rok nowych inicjatyw i pomysłów, które pomogą jego Członkom w realizacji założeń statutowych. Wzorem roku ubiegłego, największym sukcesem są dla nas nowe formy współpracy, zainicjowane pomiędzy Stowarzyszeniem a placówkami oświatowo-wychowawczymi z Łodzi i okolic oraz pozyskiwanie nowych Członków i Sympatyków. Ważną kwestią jest również zachęcanie Członków Stowarzyszenia i ich Rodzin do przekazywania na cele Stowarzyszenia odpisu z 1% podatku. Dzięki temu oraz dzięki inicjatywom i pomysłom wielu Członków będziemy mogli poszerzać zakres naszych działań, a tym samym pomagać dzieciom, rodzinom i placówkom edukacyjnym, które tej pomocy potrzebują. W dobie nieustannych przemian mamy świadomość, jak wielki jest zakres potrzeb społecznych i dlatego staramy się, by nasze poczynania były przemyślane i efektywne. Mamy również nadzieję, że będą inspiracją dla coraz większej liczby ludzi do niesienia pomocy osobom potrzebującym. Nasze plany to również działalność edukacyjną wśród nauczycieli i włączenie się w projekty, które pozwolą na realizacje tych zamierzeń. Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, by Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” mogło realizować zamierzone cele i zadania.

B/ CZĘŚĆ FINANSOWA

Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” sporządziło sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018r., na które – zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy o rachunkowości – składają się:

 • Informacja dodatkowa – wstęp do sprawozdania
 • Bilans
 • Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat prezentujący przychody i koszty Stowarzyszenia sporządzony został w wariancie porównawczym.
Niniejszą Informację dodatkową opracowano w następującej kolejności zagadnień:

 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
 2. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów.
 3. Struktura dochodów i kosztów.
 4. Bilans.
 5. Rachunek wyników.

Sprawozdania finansowe prezentuje działalność Stowarzyszenia za rok 2018: od 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018, obejmujący 12 kolejnych miesięcy.

I. AKTYWA

A. AKTYWA TRWAŁE

 • nie dotyczy

B. AKTYWA OBROTOWE

 • Środki pieniężne w wysokości 97 120.73 zł. na podstawie wyciągu bankowego Nr 12/2018
  z dnia 31.12.2018 oraz na podstawie stanu kasy na dzień 31.12.2018 (RK Nr 06/18) –
  732,93 zł.

SUMA AKTYWÓW 97 853,96 zł.

II. PASYWA

A. FUNDUSZE WŁASNE

W skład funduszy własnych wchodzą fundusz statutowy i wynik finansowy za rok obrotowy:

I – Fundusz statutowy na dzień 31.12.2018– 68 915,79 zł.
II – Fundusz z aktualizacji wyceny – nie dotyczy
III – Zysk netto za rok 2018 (zysk) – 11 904,62 zł.

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA – 240,60 zł.

SUMA PASYWÓW – 97 853,96 zł.

STRUKTURA PRZYCHODÓW – źródła i rodzaj:

Przychody z działalności statutowej (w tym): 84 690,18 zł.

 1. 1% wpłat na rzecz organizacji pożytku publicznego: 82 476,18 zł.
 2. Odsetki bankowe: 0,09 zł.
 3. Składki członkowskie 214,00 zł.

STRUKTURA KOSZTÓW – źródła i rodzaj:

 • KOSZTY ADMINISTRACYJNE:
 1. Zakup materiałów i energii: 1626,52 zł.
 2. Usługi obce: 2571,55 zł.
 3. Wynagrodzenie oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 2700,00 zł.

OGÓŁEM KOSZTY ADMINISTRACYJNE: 6 898,07 zł.

 • KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ:

Zakup pomocy dydaktycznych, mebli i innego wyposażenia dla przedszkoli, zakup paczek mikołajkowych, dofinansowanie wycieczek: 65 887,58zł.

OGÓŁEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ: 65 887,58 zł.

OGÓŁEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI – 72785,65 zł.

Rozliczenie wyniku do deklaracji CIT 8

I – Przychody: 84 690,27 zł.

II – Koszty uzyskania przychodów: 72 785,65 zł.

III – Wynik (zysk): 11 904,62 zł.

Pozostałe punkty i ustępy wzoru informacji dodatkowej wskazanej w ustawie o rachunkowości nie występują.

 • Data sporządzenia części finansowej: Łódź, dn. 22.03.2019r.
 • Sporządziła: Janina Gwadera
 • Data sporządzenia części merytorycznej: Łódź, dnia 14.06.2019r.
 • Zarząd Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju „Otwarte Drzwi”
   Prezes: Dorota Nizioł
  Wiceprezes: Anna Piecusiak
  Sekretarz: Małgorzata Cuper-Konwerska
  Skarbnik: Renata Czekalska
 • Komisja Rewizyjna:
  1. Przewodniczący: Barbara Lauba
  2. Wiceprzewodniczący: Ewelina Jatczak
  3. Członek: Monika Matyjaszczyk

Sprawozdanie merytoryczno-finansowe z działalności Zarządu Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” za rok 2018 zostało przyjęte i zatwierdzone na XIII. Walnym Zebraniu Członków w dniu 17.06.2019r.

Przewodniczący Walnego Zebrania: Barbara Lauba                   Protokolant: Małgorzata Cuper- Konwerska